Filosofi 301

-

Lämplig diskussionsfråga: Vad är filosofi?

Filosofi är läran om tänkandet. Det finns två perspektiv, filosofi som livsåskådning och som aktivitet. Det är det senare som de här lektionerna skall ägnas åt. Filosofisk aktivitet är tänkandet kring vissa frågor och områden, till exempel metafysik, kunskapsteori och politisk filosofi.

Filosofin har bland annat uppgiften att behandla frågor som man för närvarande inte vet hur man skall hantera, diskutera frågor som ses som viktiga, men som ingen annan egentligen försöker besvara och irritera och ifrågasätta för att på så sätt provocera fram ett svar.

Sokrates

Filosofen Sokrates levde i Athen, 469 f.Kr. till 399 f.Kr., och är en av dem som påverkat filosofin mest, trots att han själv aldrig skrev något. Det var istället andra filosofer, bland annat Xenofon men framför allt Platon, som i sina dialoger förmedlade hans tankar till eftervärlden. Det betyder att vi egentligen inte vet något om Sokrates' filosofi över huvud taget, utan bara hur andra uppfattade honom.

Sokrates ansåg att det enda han visste säkert var att han inte visste något. Han gick omkring på gator och torg och diskuterade olika filosofiska frågor med människor han träffade, och försökte genom frågor få dem att se bristerna i sina resonemang. Han ansåg att kunskap finns hos alla, och genom att ställa de rätta frågorna kunde han föda fram dem, ungefär som en barnmorska föder fram ett barn. Hans teori kallades barnmorsketeorin, eller majevtiken, och för övrigt sägs det att hans mor var barnmorska. Sokrates lyckades genom sina samtal provocera en hel del människor och skaffa sig många fiender, så till sist anklagades han för att ha förlett ungdomen och förnekat gudarna. Han ställdes inför rätta och höll då ett berömt försvarstal som Platon nedtecknat, något som inte imponerade på domarna som dömde honom till döden. Många anser att Sokrates skulle kunnat slippa giftbägaren och istället flytt, men själv valde att inte göra det.

Diskussionsfrågor

(OFF: Låt gärna eleverna välja, men max en per lektion.)

Lektionsförfattare: Sparrow