Lundi

Le Fraternité de Lundi har Choses de justice, d'honneur et de foi surtout (Rättvisa, Ära och Tro över allt annat) som motto. Anser att rättvisa, ära och tro ska styra en mans liv. Deras märke är format som en vapensköld med blå bakgrund och en "strålande" våg på.

Information om ordförandens och ställföreträdarens inofficiella namn

Le Président: Epikuros (grekisk filosof) var en av de första filosoferna att ge en väl utvecklad teori om rättvisa. Epikuros säger att rättvisa är en överenskommelse att "varken skada eller bli skadad", och att vi måste ha en uppfattning om rättvisa som "det som är nödvändigt för gemensamma förbindelser".

L’Assistant: Hermarchos var ocksa en antikgrekisk filosof. Hermarchos var först retoriker, men blev snart trogen följare till Epikuros, som före sin död utnämnde Hermarchos att bli ny ledare för den epikureiska skolan, när Epikuros avlidit.

Kan le Président inte närvara vid möten skickar han ingen annan än l’Assistant som gladeligen åtar sig uppdraget (alltså behövs ingen Représentant).

Léon Rouaud (Epikuros) och Arnaud Foucquet (Hermarchos)

Léon Rouaud kommer fran Belgien och går i Terminale och han engagerade sig tidigt i föreningen. Han begär att medlemmarna följer reglerna, ser till föreningens bästa i första hand men framför allt tar hand om varandra. I utbyte ger han oerhört mycket stöd och uppmuntran. Hans högra hand är Arnaud Foucquet, kusin till Astronomiprofessorn Geneviéve Foucquet. Arnaud går i Première. Han ser upp till sin ledare och drömmer om att en dag få efterträda sin bästa vän. Arnaud är mer utåtriktad än Léon och inte lika seriös. Dock älskar han sin förening och ser till att de yngre medlemmarna sköter sig.

De tre egenskaperna som medlemmarna alltid måste bära med sig och sträva efter

Föreningen utgår ifrån att man ska leva efter tre viktiga nyckelord: rättvisa, ära och tro. Gör man det skapas både inre och yttre balans. De som blir medlemmar i Lundi har utmärkt sig på något sätt inom alla av de tre ovanstående punkterna. Det är l’Assistant som noga övervakar de nya pojkarna, han har ett gott öga för vilka som passar och vet vad som krävs av dem för att klara det slutgiltiga, muntliga provet. Det muntliga provet hålls personligen av le Président, detta prov sker i en liten roddbåt ute på en av sjöarna så att det blir omöjligt att fuska eller få hjälp. Kandidaten ska besvara tre frågor och sedan bestämmer le Président tillsammans med l’Assistant vilka som är värdiga ett medlemskap i Lundi. Det är inte svårt att bli medlem, allt som krävs är ett gott hjärta och en skarp hjärna.

Fråga nummer ett, rättvisa: vad är rättvisa och hur agerar man som en rättvis person?
Fråga nummer två, ära: vad är ära och hur tar man hand om den på bästa sätt?
Fråga nummer tre, tro: vad är tro och hur kan man tro på nagonting i motgangar?

Rättvisa innebär att följden av handlingar är moraliskt rätt och rättfärdigt om rättvisan även gäller den som berörs av handlingarna. Rättvisa är en samhällsordning som följer principen om alla individers lika rättigheter och att personer opartiskt belönas eller bestraffas för sina handlingar efter förtjänst. Rättvisan brukar personifieras av den romerska gudinnan Justitia.

Ära (heder) är kopplat till social status samt ett begrepp för andra människors uppskattning av en människas personliga värde. Ärans syfte är att bevara ordningen i ett samhälle. Varje individ har ett mått av ära inom en grupp. En grupp har också ett mått av ära inom en större grupp. Äran förändras med personens handlingar och normen för vad som anses ärande och vanärande varierar med tid och plats.

Tro är vanligtvis ett ord för att påstå att en faktor är sann. Att tro någonting är därmed att inta en viss attityd till ett givet påstående. Ens trosuppfattning kan ha olika grad av övertygelse, alltifrån en vågad gissning till en stark övertygelse. Tro kan också syfta på den faktautsaga som man tror på ("Det är min tro att...").

Föreningens trohetsed:

”Såsom storartade män gjort innan oss svär vi härmed att följa vår förening Lundis rättvisa och ärorika väg, samt tron till ett balanserat liv.”

Föreningens grundregler:

  • Värna om broderskapet och andra medlemmars integritet.
  • Stötta och trösta dina bröder men var inte rädd för att diskutera eller ifrågasätta.
  • Visa alla respekt och inge förtroende.
  • Bemöt andra så som du själv vill bli bemött.
  • Missbruka inte föreningens status för negativa/illasinnade syften.