Filosofi 303

-

Till skillnad från idealsiterna anser materialister att verkligheten består av materia. På 600-talet f.Kr började grekiska filosofer spekulera i vad allt egentligen bestod av, och till exempel Thales trodde att det var vattnet, eller "det flytande", medan Anaximandros trodde att det var "det oändliga, det obestämda". De båda och ytterligrare några grekiska filosofer från samma period kallas naturfilosofer. De var alla på jakt efter urämnet och försökte förstå hur det kunde förändras och ta olika former.

På 400-talet f.Kr levde Empedokles, och han tros vara den som kom fram till att världen bestod av jord, eld, luft och vatten i komplicerade blandningar. Vidare ansåg han att det som höll elementen samman var kärlek (attraktion), och det som tvingade isär dem var hat (repulsion). Trots att han inte baserade sina teorier på fakta lyckades han med ett par häpnadsväckande gissningar; att ljusets hastighet är ändlig och inte oändlig och att de nuvarande arterna uppkommit genom slumpens spel, och att de bäst anpassade överlever detta spe, vilket är mycket likt Darwins teori om arternas uppkomst.

Ytterligare en antik teori är atomteorin, som fullbordades av Demokritos. Han ansåg att atomerna var små, odelbara partiklar (atom betyder för övrigt odelbar), men de skiljde sig från varandra i form, storlek och en del var kantiga, andra hade hakar och vissa var släta. De själva är oföränderliga, men kan koppla ihop sig med andra, och dessa sammansättningar kan brytas upp. Allt som sker har en orsak enligt Demokritos, för atomerna påverkar varandra genom stötar, och de stötarna orsakar andra stötar, och så vidare. Människans själ består av fina, glatta atomer, och alla våra tankar och känslor är egentligen bara själsatomerna som rör sig. Alltså är även vår själ orsaksbunden, eller determinerad.

Idag undersöker fysiker fortfarande materiens minsta beståndsdelar. Atomer består av protoner, neutroner och elektroner. Varje partikel har också sin antipartikel, till exempel elektronens antipartikel positronen. Det går att skapa partiklar av energi, men de bildas aldrig ensamma, utan samtidigt bildas dess antipartikel. Om partikeln och dess antipartikel stöter på varandra kan de förinta varandra, och deras energi omvandlas då till strålning. Neutronerna och protonerna består i sin tur av ännu mindre partiklar kallade kvarkar. Det finns sex kvarkar och varje kvark har en antikvark. Det finns ytterligare en grupp små partiklar, kallade leptoner, och det finns sex olika och lika många antileptoner. Elektronen är faktiskt en lepton.

Den så kallade strängteorin bygger på att universums minsta beståndsdelar är extremt små, vibrerande strängar, som antingen är slutna ringar eller har två öppna ändar. Om strängteorin visar sig fungera kan den förena relativitetsteorin och kvantmekaniken till en enhetlig teori, vilket är ett stort problem inom mugglarnas fysik. Strängarna är så små att om en atom förstorades till solens storlek och en sträng förstorades lika mycket så skulle den vara ungefär lika stor som ett träd, och eftersom de är så små är det idag omöjligt att mäta dem och testa teorin, så många fysiker anser att den bör betraktas som filosofi, tills vidare.

Diskussionsfrågor

(OFF: Låt gärna eleverna välja, men max en per lektion.)

Lektionsförfattare: Sparrow